Reglement open boten

Botenterrein: Het door de beheerder aangewezen afgesloten terrein ter stalling van boten

Beheerder: WSV Bestevaer

Ligplaatshouder: Degene die overeenkomst aangaat met de beheerder

Ligplaatsen

 • Ligplaatsen op het botenterrein worden uitgegeven door het bestuur.
 • Ligplaatsen zijn niet overdraagbaar.
 • Vervanging van bestaande boot kan alleen geschieden in overleg met bovengenoemd bestuurslid.
 • Boten mogen pas gestald worden na betaling van het liggeld.
 • Na betaling van het liggeld ontvangt de ligplaatshouder een sleutel van het toegangshek. Voor de sleutel wordt een borgsom betaald die de ligplaatshouder bij het beëindigen van de overeenkomst na inlevering van de originele sleutel gerestitueerd krijgt.
 • De overeenkomst geldt in principe voor 1 jaar, van 1 april tot 31 maart, en wordt stilzwijgend verlengd indien beide partijen geen aktie ondernemen ter opzegging.
 • Ligplaatshouders dienen hun boot te voorzien van een sticker die verstrekt wordt na betaling van het liggeld.
 • Boten zonder stickers kunnen worden verwijderd.
 • De tarieven worden jaarlijks aangepast en vermeld op de website van WSV Bestevaer.
 • De beheerder kan de overeenkomst met ligplaatshouders opzeggen bij gebleken inactiviteit.

Bepalingen gebruik botenterreinen en gedragsregels

Algemeen

 • Ligplaatshouders zijn bij het gebruik van het botenterrein gehouden aan het havenreglement – een afschrift hiervan is op te vragen op het Havenkantoor.
 • Ligplaatshouders verklaren zich bereid het botenterrein in goede staat te houden en eenmaal per jaar desgevraagd mee te helpen bij het opschonen en herstel.
 • Met het in gebruik nemen van een ligplaats verklaren ligplaatshouders zich akkoord met de bepalingen en regels van dit reglement.

Op het botenterrein gelden de volgende regels:

 • Er mag geen overlast veroorzaakt worden door geluid, stank, parkeren, vervuiling, of anderszins in welke vorm dan, waaronder inbegrepen overlast in relatie tot gestalde boten zoals klapperende lijnen, (dek-)zeilen, en trillende verstaging.
 • Boten/trailers dienen op de daartoe aangewezen positie geplaatst te worden.
 • Het is niet toegestaan boten in onverzorgde staat achter te laten.
 • Het verplaatsen van boten anders dan de eigen boot is alleen toegestaan om ruimte te creëren voor het verrijden naar de slipway met dien verstande dat de verplaatste boten onmiddellijk weer op hun plaats gezet moeten worden.
 • Het is niet toegestaan eigendommen onbeheerd achter te laten.
 • Het toegangshek tot het botenterrein moet te allen tijde afgesloten te worden. Dit geldt ook voor de periode dat de boot te water is.
 • Op het terrein mag onder ging beding geschuurd en geverfd worden.
 • Vuil en afval mogen uitsluitend in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd.
 • Indien honden worden meegenomen, dienen deze aangelijnd te zijn. Indien de hond onverhoopt zijn behoefte op het terrein doet, ruimt de eigenaar de behoefte op en laat het terrein schoon achter.
 • Open vuur – inclusief barbecue – is niet toegestaan.
 • De ligplaatshouder is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn bemanning en gasten.
 • De ligplaatshouder dient als goed huisvader om te gaan met alle zaken die toebehoren tot het botenterrein van de vereniging alsmede eigendommen van hemzelf en die van andere ligplaatshouders op het botenterrein.
 • Ongeregeldheden dienen terstond gemeld te worden aan de havenmeester
 • Onbevoegden hebben geen toegang tot het terrein.
 • De ligplaatshouder is verplicht zich minimaal tegen de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid (WA) te verzekeren.

Overtredingen

 • Bij overtredingen van de reglementen heeft de beheerder het recht de overeenkomst met de ligplaatshouder met onmiddellijke ingang op te zeggen en de gestalde boot van het botenterrein te verwijderen.

Aansprakelijkheid

 • WSV Bestevaer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen en/of goederen toegebracht, of voor verlies en/of diefstal van enig goed.