Privacy verklaring

 

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van WSV Bestevaer, gevestigd Vooroever 9, 1671 SG Medemblik, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624457.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail: secretaris@wsvbestevaer.nl

 

WSV Bestevaer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

– verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

persoonsgegevens;

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van

persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

respecteren.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door WSV Bestevaer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– voor de ledenadministratie;

– voor aanmelding / inschrijving bij het Watersportverbond;

– om te kunnen deelnemen aan lessen, trainingen en evenementen welke worden georganiseerd

door ons;

– registreren van ligplaatsen op botenterrein en bijhouden sleutellijst;

– voor het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam                       – Email adres

– Tussenvoegsel                – (mobiel) telefoonnummer

– Achternaam                    – Geboortedatum

– Adres                                 – Bootgegevens (alleen voor ligplaatstoewijzing)

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving (One.com) en worden uw gegevens verstrekt aan het Watersportverbond. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beeldmateriaal van leden / deelnemers kan op openbare (social) media worden gedeeld of openbaar worden gemaakt, wij zullen hierbij geen persoonsgegevens noemen.

 

Bewaartermijn

WSV Bestevaer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens WSV Bestevaer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van WSV Bestevaer. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. WSV Bestevaer raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Wijziging van het privacy beleid

WSV Bestevaer past haar privacy verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacy statement worden opgenomen. We raden u dan ook aan de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we er alles aan doen u hierover te informeren.

 

Contactgegevens en klachten

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of WSV Bestevaer wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens of mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen:

 

WSV Bestevaer

secretaris@wsvbestevaer.nl